Doorstroom goederen

Verklaring doorstroom goederen

Vereniging Voedselbanken Nederland

De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe is lid van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland. Wekelijks krijgt onze voedselbank via één van de negen regionale distributiecentra levensmiddelen aangeleverd van de Vereniging Voedselbanken Nederland.
Wij zijn in onze regio aangewezen op het Distributiecentrum Voedselbank Noordoost-Nederland.

Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe onderschrijft en hanteert de uitgangspunten in deze verklaring van de landelijke voedselbank.

Verklaring

Wij zijn heel erg blij met de leveringen die door bedrijven aan de voedselbankorganisatie worden gedaan. Door die leveringen kunnen we wekelijks een nog meer verantwoord pakket aan levensmiddelen aanbieden aan onze klanten: brood, zuivel, vlees en groenten met ook diverse andere zaken.

Graag willen wij richting onze leveranciers en andere belanghebbende het volgende verklaren:
van onze kant zullen wij ervoor zorgdragen dat de door de bedrijven geleverde goederen op een verantwoorde wijze worden opgeslagen en gedistribueerd. Ter bevestiging daarvan de navolgende verklaring.

Overwegende dat:

  • de negen regionale voedselbanken in Nederland zich via een lidmaatschap met Vereniging Voedselbanken Nederland en het daarbij behorende reglement verplicht hebben om zich te houden aan de volgende afspraken;
  • de aangesloten lokale voedselbanken zich via een lidmaatschap met de desbetreffende regionale voedselbank en het hiervoor genoemde reglement verplicht hebben om zich te houden aan de volgende afspraken;

verklaart Vereniging Voedselbanken Nederland bij deze:

  • geen levensmiddelen, welke zij heeft ontvangen, ondeugdelijk op te slaan;
  • ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts gratis aan derden te leveren die aan de door de Vereniging Voedselbanken Nederland opgestelde criteria voldoen via de voedselbanken die (direct of indirect) aangesloten zijn bij Vereniging Voedselbanken Nederland;
  • zich te onthouden van elk gebruik van levensmiddelen dat niet strookt met de doelstelling (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden) van Vereniging Voedselbanken Nederland;
  • zich te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van de leverende bedrijven en/of instanties al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden;
  • de richtlijnen van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (waaronder het gesloten houden van de koelketen) in acht te nemen;
  • te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële kanaal terechtkomen.